• Ein-manualige Heimorgel mit 4 Stimmen

  Manualumfang C-g”’
  Angehangenes Pedal C-d’

  Holpijp 8′ B/D
  Fluit 4′ B/D
  Prestant 2′ B/D
  Regaal 8′ B/D

  Preis: Verhandlungssache

  H: 2.12m
  Bb: 1.32m
  T (ohne Pedal): 68cm
  T (mit Pedal): 1.02m


 • Zwei-manualige Orgel mit 12 Stimmen
  Geeignet für Kapelle oder kleinen Saal
  Baujahr 2005
  Manualumfang C-f”’
  Pedal C-d’

Video: https://www.youtube.com/watch?v=XmYKrzMXTq8

Disposition:

Hauptwerk
Prestant 8′
Holpijp 8′
Octaaf 4′
Roerfluit 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Terts 1 3/5′ (discant)
Unterpositiv
Roerfluit 8′ – C-H aus Holpijp
Spitsfluit 4′
Nasard 3′
Fluit 2′
Pedal
Bourdon 16′


Preis: € 100.000 (Zusätzlichen Kosten zulasten des Käufers)

H: 2826 mm
B: 2355 mm
T: +/- 1300 mm